elektronska IZVRSBA.si Pravna izterjava dolgov (terjatev, covl, izterjava, dolg, dolg, dolg)!

HITRO - v roku 24 ur uredimo vse potrebno za vložitev predloga izvršbe. Sklep o izvršbi prejmete v 2 dneh!** + 0% PROVIZIJE

UGODNO - že za 24 EUR brez DDV na posamezni izvršilni predlog*. To je VSE, kar plačate nam!

STROKOVNO in KVALITETNO - svetujejo pravniki s pravosodnim izpitom - Pravna pisarna d.o.o.

0% PROVIZIJE oz. brez dodatnih stroškov ob uspešni izterjavi! + Možnost vračila 40,00 EUR mat. stroškov!

NOVOST - pisni obračun plače - podlaga za izvršbo!

BREZPLAČNI pravni nasvet - 031 70 90 30 FAX: 02 620 96 99

ENOSTAVNO - za pričetek izvršbe je dovolj že ena verodostojna listina - zapadli račun ali IOP (izpis odprtih postavk)...

elektronska IZVRSBA.si

Hitro, uspešno in strokovno do vašega denarja! Ukrepajte TAKOJ!
>> T:

031 70 90 30


>> E: info@elektronskaizvrsba.si
elektronska IZVRSBA.si
Pravna izterjava dolgov (terjatev, covl, izterjava, dolg, dolg, dolg)!
5 korakov do izvršbe - izvršba takoj

1. KORAK

izpolnite  obrazec za prijavo terjatve (verodostojne listine ni potrebno prilagati)

2. KORAK

V elektronski obliki ga posredujte na info@elektronskaIZVRSBA.si

3. KORAK

Pomagamo vam vložiti predlog na sodišče v roku 24h ali prej!

4. KORAK

Prejmete sklic za
plačilo sodne takse*

5. KORAK

Sklep o izvršbi prejmete v dveh dneh**
= do pravnomočnega sklepa o izvršbi prej kot v 15 dneh***

* taksa za eno izvršilno sredstvo je 44 EUR
** po navedbah COVL - Centralni oddelek za verodostojno listino - v praksi največ 7 dni
*** v 82% primerov vloženih preko elektronskeIZVRSBA.si

Pisni obračun plače je verodostojna listina

Vsem delavcem dobro poznana plačilna lista je z novim Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) doživela ne tako veliko, vendar pa za marsikaterega delavca zelo dobrodošlo spremembo. Navedeno listino, ki jo mora delodajalec delavcu skladno z drugim odstavkom 135. člena ZDR-1 izročiti do konca plačilnega dne, ZDR-1 opredeljuje s terminom »pisni izračun« ter po novem zanj predvideva prav posebno pravilo.

ZDR-1 namreč v tretjem odstavku omenjenega 135. člena določa, da je pisni obračun verodostojna listina, na podlagi katere lahko delavec predlaga sodno izvršbo. To praktično pomeni, da se lahko na podlagi podatkov, ki izhajajo iz plačilnih list, zoper delodajalca predlaga izvršba na podlagi verdostojne listine, ki jo bo obravnaval Centralni oddelek za verodostojno listino, organiziran pri Okrajnem sodišču v Ljubljani. Ker je navedeni oddelek organiziran na takšen način, da zadeve obravnava hitro, lahko delavec, ki odda takšen predlog za izvršbo, pričakuje hitro izdajo sklepa o izvršbi, v večini primerov bo to že v nekaj dneh.

Seveda je pri tem potrebno upoštevati, da ima delodajalec pravico do ugovora zoper izdani sklep o izvršbi, ki ga mora vložiti v osmih dneh. V primeru, da bo sodišče presodilo, da je ugovor delodajalca obrazložen ter da je kot dolžnik navedel dejstva, s katerim je ugovor utemeljil, in predložil dokaze, bo takšen sklep o izvršbi razveljavilo ter delavca kot upnika napotilo, da bo svojo terjatev uveljavljal pred pristojnim delovnim sodiščem. Če pa delodajalec kot dolžnik ne bo ugovarjal oziroma ne bo podal obrazloženega ugovora, pa bo izdani sklep o izvršbi postal pravnomočen, kar praktično pomeni, da bo sklep o izvršbi posredovan vsem pristojnim institucijam in organom, ki bodo sklep o izvršbi izvršili, če bo to upoštevaje vse okoliščine le mogoče.

Pri tem je seveda potrebno izpostaviti še, da ZDR-1 v prvem odstavku 135. člena določa, da mora biti plača delavcu na razpolago na določen plačilni dan. Plačilni dan je praviloma določen v sami pogodbi o zaposlitvi ali v kolektivni pogodbi, če pa ga slednji ne določata, pa je potrebno upoštevati drugi odstavek 134. člena ZDR-1. Le-ta določa, da se plača izplača najkasneje 18 dni po preteku plačilnega obdobja. V primeru, da torej delavcu plača ni na razpolago na določen plačilni dan, je delodajalec že v zamudi, delavec pa ima pravico vložiti zgoraj opisan predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine.

V praksi se bo verjetno navedena možnost začela postopoma vedno pogosteje uporabljati, še posebej sedaj, ko je prišlo do spremembe Zakona o sodnih taksah. Slednji namreč po novem predvideva, da se po novem tudi za vse postopke o individualnih delovnih sporih premoženjske narave plačuje sodna taksa, ki pa je seveda ob višjih zahtevkih neprimerno višja, kot pa sodna taksa, ki se plača v postopku izvršbe na podlagi verodostojne listine, saj le-ta ostaja enaka, ne glede na višino denarnega zneska v izterjavi. Kljub navedenemu je treba upoštevati, da bo moral delavec v primeru razveljavitve sklepa o izvršbi ter napotitve delavca in delodajalca na delovno sodišče sodno takso doplačati.

Za konec je seveda potrebno še izpostaviti, da, kot že zapisano, obstaja obveznost delodajalca, da delavcu plačilno listo izroči najkasneje do konca plačilnega dneva. Če delodajalec krši to svojo obveznost, mu lahko Inšpektorat RS za delo za takšno kršitev izreče tudi globo. Tako je izročitev plačilne liste na eni strani pravica delavca, na drugi strani pa zagotovo obveznost delodajalca, katere kršitev lahko privede tudi do izvedbe postopka inšpekcijskega nadzora pri delodajalcu.

Ocena BONITETE - IZTERLJIVOSTI dolžnika!
Storitev le za d.o.o. in s.p.:
BREZPLAČNA ocena bonitete
POVPRAŠEVANJE
E: info@ELEKTRONSKAizvrsba.si
O: obrazec za posr.podatkov
ŽELITE IZVEDETI PRVI?

Brezplačne mesečne novosti s področja izterjave dolgov in upravljanja s terjatvami.

Email

Prosimo, da vpišete veljaven e-mail.ZA USPEŠNO IZVRŠBO POTREBEN LE EN DOKUMENT

Za pričetek postopka je potrebna samo ena od naslednjih verodostojnih listin:

  • faktura (izdan račun)
  • menica in ček s protestom oz. povratnim računom,
  • javna listina,
  • izpisek iz poslovnih knjig overjen s strani odg.osebe,
  • listina, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine.
elektronskaIZVRSBA.si - Pravna pisarna d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, p.p. 1516, 2000 Maribor - tel. 031 70 90 30 - e-pošta. info@elektronskaizvrsba.si
splošni pogoji - pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov