elektronska IZVRSBA.si Pravna izterjava dolgov (terjatev, covl, izterjava, dolg, dolg, dolg)!

HITRO - v roku 24 ur uredimo vse potrebno za vložitev predloga izvršbe. Sklep o izvršbi prejmete v 2 dneh!** + 0% PROVIZIJE

UGODNO - že za 24 EUR brez DDV na posamezni izvršilni predlog*. To je VSE, kar plačate nam!

STROKOVNO in KVALITETNO - svetujejo pravniki s pravosodnim izpitom - Pravna pisarna d.o.o.

0% PROVIZIJE oz. brez dodatnih stroškov ob uspešni izterjavi! + Možnost vračila 40,00 EUR mat. stroškov!

NOVOST - pisni obračun plače - podlaga za izvršbo!

BREZPLAČNI pravni nasvet - 031 70 90 30 FAX: 02 620 96 99

ENOSTAVNO - za pričetek izvršbe je dovolj že ena verodostojna listina - zapadli račun ali IOP (izpis odprtih postavk)...

elektronska IZVRSBA.si

Hitro, uspešno in strokovno do vašega denarja! Ukrepajte TAKOJ!
>> T:

031 70 90 30


>> E: info@elektronskaizvrsba.si
elektronska IZVRSBA.si
Pravna izterjava dolgov (terjatev, covl, izterjava, dolg, dolg, dolg)!
5 korakov do izvršbe - izvršba takoj

1. KORAK

izpolnite  obrazec za prijavo terjatve (verodostojne listine ni potrebno prilagati)

2. KORAK

V elektronski obliki ga posredujte na info@elektronskaIZVRSBA.si

3. KORAK

Pomagamo vam vložiti predlog na sodišče v roku 24h ali prej!

4. KORAK

Prejmete sklic za
plačilo sodne takse*

5. KORAK

Sklep o izvršbi prejmete v dveh dneh**
= do pravnomočnega sklepa o izvršbi prej kot v 15 dneh***

* taksa za eno izvršilno sredstvo je 44 EUR
** po navedbah COVL - Centralni oddelek za verodostojno listino - v praksi največ 7 dni
*** v 82% primerov vloženih preko elektronskeIZVRSBA.si

Novost

- Višje sodne takse
   taksa za predlog za sklep o izvršbi s sprejetjem novega ZST-1B od 10.8.2013 znaša 44 EUR

- pisni obračun plače - verodostojna listina

 
V primerih, ko delodajalec delavcu ne izplačal plače ali drugih prejemkov, lahko delavec vložil predlog za izvršbo in zahteva izvršbo pri pristojnem sodišču,saj zakon opredeljuje pisni obračun plače za verodostojno listino.

 
135. člen novega ZDR-1

(kraj in način izplačila plače)

(1) Plača, povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki delavca se izplačujejo v skladu z zakonom preko bančnega računa delavca. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko določi drugačen način izplačevanja povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov delavca. Plača mora biti delavcu na razpolago na določen plačilni dan.

(2) Delodajalec je dolžan delavcu do konca plačilnega dne izdati pisni obračun, iz katerega so razvidni podatki o plači, nadomestilu plače, povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki, do katerih je delavec upravičen na podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta delodajalca ali pogodbe o zaposlitvi, obračun in plačilo davkov in prispevkov ter plačilni dan. Iz pisnega obračuna morajo biti  razvidni tudi podatki o delavcu in delodajalcu.

(3) Pisni obračun iz prejšnjega odstavka je verodostojna listina, na podlagi katere lahko delavec predlaga sodno izvršbo.

(4) Delodajalec je dolžan najkasneje do 31. januarja delavcu izdati pisni obračun plač in nadomestil plač za preteklo koledarsko leto, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov.

(5) Stroški v zvezi z izplačevanjem plače bremenijo delodajalca.


ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU

Osnova za izvršilni postopek je ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ-UPB4) in kasneje sprejeti Zakoni o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ-A; ZIZ-B; ZIZ-C; ZIZ-D; ZIZ-E; ZIZ-H, ZIZ-I.

Osnovni cilj zakonodajalca pri sprejemanju tega zakona in njegovih sprememb je zmanjšanje finančne nediscipline.


NAJNOVEJŠA NOVELA - ZIZ-I

V zadnji (že deveti) NOVELI ZIZ-I se odpravljajo pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri izvajanju izvršilnega postopka na podlagi priložene menice, največjo novost predstavlja dopolnitev ureditve v primeru t. i. pavšalnega ugovora zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine v povezavi z že obstoječo ureditvijo predhodnih odredb.

Izvršnica

http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Izvrsnica_-_obrazec.pdf

Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1)

VI. IZVRŠNICA

37. člen

(pravna narava izvršnice)

(1) Izvršnica je listina, ki vsebuje izjavo dolžnika, dano v skladu s tem zakonom, s katero se dolžnik zaveže plačati z izvršnico določen denarni znesek.

(2) Izvršnico lahko izdata le gospodarski subjekt ali javni organ.

(3) Upnik lahko zahteva plačilo obveznosti iz izvršnice v breme denarnih sredstev, ki se vodijo na kateremkoli dolžnikovem računu pri ponudnikih plačilnih storitev.

38. člen

(izvršnica kot izvršilni naslov)

(1) Izvršnica je izvršilni naslov v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo.

(2) Šteje se, da izvršnica vsebuje potrdilo o izvršljivosti.

39. člen

(vsebina izvršnice)

(1) Izvršnica vsebuje:

1. navedbo, da gre za izvršnico,
2. davčno številko ter firmo ali ime dolžnika in njegov sedež ali poslovni naslov,
3. davčno številko ter firmo ali ime upnika in njegov sedež ali poslovni naslov,
4. v eurih navedeno ter s številko in besedo zapisano denarno obveznost dolžnika, če se obveznost obrestuje, pa tudi podatke o začetku teka obresti in obrestni meri,
5. dan dospelosti obveznosti iz prejšnje točke,
6. kraj in datum izdaje izvršnice,
7. podatke o pogodbi oziroma drugem pravnem temelju nastanka obveznosti, in
8. notarsko ali upravno overjen podpis dolžnika iz izvršnice.

(2) Velja neizpodbitna domneva, da izvršnica vsebuje:

1. nepreklicno pooblastilo dolžnika upniku, da zahteva izvršitev plačilne transakcije v breme dolžnikovih denarnih sredstev pri dolžnikovem ponudniku plačilnih storitev v skladu z izvršnico, in
2. nepreklicno soglasje dolžnika vsem svojim ponudnikom plačilnih storitev, da v breme dolžnikovih denarnih sredstev izvršijo plačilno transakcijo, ki jo zahteva upnik v skladu s prejšnjo točko.
(3) Izvršnica lahko vsebuje navedbo enega ali več dolžnikovih ponudnikov plačilnih storitev.

40. člen

(nepopolna izvršnica)

Izvršnica, ki ne vsebuje vseh sestavin iz prvega odstavka prejšnjega člena, nima pravnega učinka.

41. člen

(pravica predložitve izvršnice)

Upnik mora izvršnico predložiti v plačilo v treh letih po dospelosti obveznosti iz izvršnice.

42. člen

(prenos izvršnice)

Izvršnica ni prenosljiva.

43. člen

(zahteva za izvedbo plačilne transakcije)

(1) Upnik zahteva izvršitev plačilne transakcije v skladu s pooblastilom iz izvršnice tako, da predloži izvršnico v plačilo enemu izmed dolžnikovih ponudnikov plačilnih storitev. Upnik ob predložitvi izvršnice navede račun, na katerega naj se denarna sredstva prenesejo. Predložitev izvršnice predstavlja izročitev plačilnega naloga upnika banki v skladu z zakonom, ki ureja plačilne storitve.

(2) Upnik lahko zahteva izvršitev plačilne transakcije tudi za znesek, ki je manjši od zneska, na katerega se glasi izvršnica.

(3) Če upnik ob predložitvi izvršnice ne izjavi, da zahteva izvršitev plačilne transakcije v višini, nižji od zneska, na katerega se glasi izvršnica, se šteje, da je upnik zahteval izvršitev plačilne transakcije za celoten znesek, na katerega se glasi izvršnica.

44. člen

(postopek ponudnika plačilnih storitev z izvršnico)

(1) Ponudnik plačilnih storitev ne izvrši upnikove zahteve iz prejšnjega člena in vrne izvršnico upniku, če:

- obveznost iz izvršnice še ni dospela,
- upnik ni navedel računa, na katerega naj se denarna sredstva prenesejo,
- je izvršnica nepopolna, ali
- so od dospelosti obveznosti iz izvršnice pretekla več kot tri leta.

(2) Ponudnik plačilnih storitev ne preverja ali:

- denarna obveznost iz izvršnice izvira iz pogodbe, ki je v zvezi z dejavnostjo pravne ali fizične osebe, ki je vpisana v Poslovni register Republike Slovenije,
- je izvršnico podpisal zakoniti zastopnik dolžnika,
- je prenehala obveznost, v zavarovanje plačila katere je bila dana izvršnica,
- je bila nasprotna obveznost upnika iz pogodbe oziroma drugega pravnega temelja nastanka obveznosti, v plačilo ali zavarovanje katere je bila dana izvršnica, izpolnjena.

45. člen

(obvestilo o unovčenju)

Ponudnik plačilnih storitev, pri katerem je upnik zahteval izvršitev plačilne transakcije v skladu s pooblastilom iz izvršnice, obvesti dolžnika o upnikovi plačilni zahtevi.

46. člen

(prepoved razpolaganja s sredstvi)

(1) Ponudnik plačilnih storitev, ki mu je bila predložena izvršnica, onemogoči dolžniku razpolaganje z denarnimi sredstvi, dokler upnikova zahteva, dana na podlagi izvršnice, ni izvršena.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pred plačilom obveznosti iz izvršnice izvrši sklep:

- o izvršbi, s katerim je sodišče naložilo ponudniku plačilnih storitev, da blokira dolžnikova sredstva,
- o izvršbi, s katerim je davčni ali carinski organ naložil ponudniku plačilnih storitev, da zarubi dolžnikova denarna sredstva, in
- sodišča ali davčnega organa o zavarovanju.

47. člen

(plačilo obveznosti iz izvršnice)

Ponudnik plačilnih storitev poravna obveznost iz izvršnice najprej iz denarnih sredstev na računu dolžnika, preko katerega dolžnik v skladu z zakonom, ki ureja plačilne storitve, opravlja plačilne storitve. Če na tem računu ni denarnih sredstev, prenese ponudnik plačilnih storitev na ta račun ustrezen znesek sredstev z drugih dolžnikovih računov, depozitov ali varčevanj, če dolžnik s temi sredstvi lahko razpolaga.

48. člen

(poplačilo iz sredstev v tuji valuti)

Če ima dolžnik pri ponudniku plačilnih storitev sredstva v tuji valuti, ponudnik plačilnih storitev preračuna tujo valuto v eure po svojem nakupnem tečaju na dan izvršitve plačila.

49. člen

(preverjanje obstoja denarnih sredstev in delno plačilo)

(1) Ponudnik plačilnih storitev, kateremu je upnik predložil izvršnico, najmanj enkrat dnevno preveri, ali se na računu dolžnika, ki ga vodi, nahajajo sredstva in, če se sredstva nahajajo, v skladu z upnikovo zahtevo poravna obveznost iz izvršnice v breme dolžnikovega računa.

(2) Če denarna sredstva dolžnika pri ponudniku plačilnih storitev omogočajo le delno poravnavo obveznosti iz izvršnice, poravna obveznost iz izvršnice le za tisti del upnikove zahteve, ki ustreza višini sredstev na dolžnikovem računu.

50. člen

(stroški plačila izvršnice)

(1) Če ponudnik plačilnih storitev zaračunava posebno nadomestilo za izvajanje dejanj na podlagi izvršnice, morajo biti ta nadomestila primerna in v skladu z dejanskimi stroški, ki nastanejo ponudniku plačilnih storitev.

(2) Nadomestilo, zaračunano v skladu s prejšnjim odstavkom, si lahko ponudnik plačilnih storitev izplača, preden poravna obveznost iz izvršnice.

51. člen

(posredovanje izvršnice drugim ponudnikom plačilnih storitev)

(1) Če na dolžnikovem računu, ko upnik ponudniku plačilnih storitev predloži izvršnico, ni denarnih sredstev, preveri ponudnik plačilnih storitev, kateremu je bila izvršnica predložena v plačilo, v evidencah, katerih vsebino lahko uporablja, ali ima dolžnik odprt račun oziroma račune tudi pri drugem ponudniku ali ponudnikih plačilnih storitev.

(2) Če ponudnik plačilnih storitev, ki mu je bila izvršnica predložena v plačilo, ugotovi, da ima dolžnik odprt račun ali račune tudi pri drugih ponudnikih plačilnih storitev, pošlje kopijo izvršnice tem drugim ponudnikom plačilnih storitev.

(3) Drugi ponudniki plačilnih storitev takoj prenesejo sredstva, potrebna za izvršitev upnikove zahteve za plačilo izvršnice, na račun dolžnika, ki se vodi pri ponudniku plačilnih storitev, ki je poslal kopijo izvršnice.

(4) Za druge ponudnike plačilnih storitev se smiselno uporabljajo 46. do 50. člen tega zakona. Pri smiselni uporabi se namesto pojma "izvršnica" uporablja pojem "kopija izvršnice", namesto pojma "ponudnik plačilnih storitev" pa se uporablja pojem "drugi ponudnik plačilnih storitev".

52. člen

(poplačilo dolžnika in vrnitev izvršnice)

(1) Ko ponudnik plačilnih storitev, kateremu je bila izvršnica predložena v plačilo, v celoti izvrši upnikovo zahtevo, o tem obvesti druge ponudnike plačilnih storitev, ki jim je posredoval kopijo izvršnice in vrne presežek prenesenih sredstev na dolžnikove račune, s katerih je bil presežek posredovan.

(2) Če je z izvršitvijo zahteve plačana celotna obveznost iz izvršnice, ponudnik plačilnih storitev vrne izvršnico dolžniku.

(3) Če je z izvršitvijo zahteve plačan le del obveznosti iz izvršnice, zaznamuje ponudnik plačilnih storitev delno plačilo na izvršnici in vrne izvršnico upniku.

53. člen

(vrnitev izvršnice upniku)

(1) Ponudnik plačilnih storitev vrne izvršnico upniku:

- če zahteve, dane na podlagi izvršnice, ni mogel izvršiti v enem letu po predložitvi v plačilo, ali
- če upnik to zahteva.

(2) Če je do vrnitve izvršnice ponudnik plačilnih storitev izvršil le del dane mu zahteve, zaznamuje ponudnik plačilnih storitev delno izvedbo plačila na izvršnici.


VII. KODEKS RAVNANJA

54. člen

(kodeks)

(1) Interesna združenja gospodarskih subjektov lahko zaradi zagotovitve boljše plačilne discipline sprejmejo kodeks ravnanja članov.

(2) Interesna združenja gospodarskih subjektov lahko na podlagi obvestil svojih članov, mesečno, v sredstvih javnega obveščanja ali na svoji spletni strani, objavljajo sezname hitrih plačnikov in dolžnikov z neporavnanimi zapadlimi obveznostmi, kadar so v kodeksih iz prejšnjega odstavka opredeljeni način obveščanja in javne objave seznama hitrih plačnikov.

(3) Interesna združenja gospodarskih subjektov lahko objavijo tudi seznam dolžnikov, ki svojih obveznosti ne poravnajo v pogodbeno ali zakonsko določenih rokih

S predlogom novele zakona v omejitev zavlačevanja pri izvršbah

Vir: STA, 22.2.2011

Ljubljana, 22. februarja (STA) - Ministrstvo za pravosodje je na svojih spletnih straneh objavilo predlog novele zakona o izvršbi, s katero želi predvsem omejiti ugovore na sklepe o izvršbi na podlagi verodostojne listine, ki so vloženi le z namenom zavlačevanja postopka izvršbe. Ministrstvo je namreč presodilo, da je treba za odpravo tovrstnih zlorab sprejeti ostrejše ukrepe.

Predlog novele vsebuje poleg tega še določila, s katerimi se odpravljajo pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri izvajanju postopka na podlagi priložene menice, iz izvršbe izvzemajo sredstva jamstvenega in preživninskega sklada, določajo izrecne zakonske podlage za vpis prepovedi razpolaganja v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin ter uvajajo skrbniške račune izvršiteljev, na katerih morajo ti hraniti izključno denarna sredstva, pridobljena v posameznih postopkih izvršbe in zavarovanja do njihove izročitve strankam.

Kot med razlogi za vnovično noveliranje zakona o izvršbi navaja ministrstvo za pravosodje, je bil s predhodno novelo zakona zaradi pospešitve postopka odločanja o ugovorih na podlagi verodostojne listine (gre npr. za fakturo, menico, javno listino, overjen izpisek iz poslovnih knjig ali overjeno zasebno listino) določen rok za izvedbo procesnega dejanja sodišča v postopku, ki izvira iz ugovora.

Sodišče mora v takih postopkih opraviti poravnalni narok oziroma prvi narok za glavno obravnavo najpozneje v treh mesecih od prejema odgovora na ugovor.

Čeprav od sprejema te novele še ni minilo veliko časa (DZ jo je sprejel junija lani), po navedbah predlagatelja iz prakse že prihajajo opozorila, da določitev roka za opravo procesnih dejanj pravdnega sodišča ne rešuje v zadostni meri problema t.i. pavšalnih ugovorov, zato je nujno treba sprejeti ostrejše ukrepe za omejitev možnosti zlorabe instituta ugovora proti sklepu o izvršbi na podlagi verodostojne listine.

Ministrstvo za pravosodje meni, da je pot do rešitve tega problema skozi spremembe ureditve na področju predhodnih odredb. To so z zakonom našteti ukrepi časovno omejenega zavarovanja, katerega namen je zagotoviti možnost izpeljave bodoče izvršbe v času, ko že obstaja listina o obstoju denarne terjatve, vendar ta še ni izvršljiva. S predhodno odredbo je mogoče zavarovati le denarne terjatve.

Sodišče lahko kot predhodne odredbe odredi npr. rubež premičnin, rubež denarne terjatve, rubež drugih premoženjskih oziroma materialnih pravic, prepoved organizaciji za plačilni promet, da dolžniku ali komu drugemu po njegovem nalogu z njegovega računa izplača denarni znesek, za katerega je odredilo predhodno odredbo ali vpis zastavne pravice v sodnem registru na deležu družbenika v družbi oziroma na vrednostnem papirju v centralnem registru vrednostnih papirjev.

S predhodno odredbo se predčasno začne izvršba s prvim izvršilnim dejanjem.

Sodišče predhodno odredbo po sedanji ureditvi izda, če upnik predloži odločbo sodišča ali drugega upravnega organa, ki še ni izvršljiva in iz katere izhaja denarna terjatev upnika zoper dolžnika oziroma predloži poravnavo ali neposredno izvršljiv notarski zapis, iz katerih izhaja denarna terjatev, ki še ni zapadla, obenem pa izkaže, da obstaja nevarnost, da bo sicer uveljavitev denarne terjatve onemogočena ali precej otežena.

Po predlagani spremembi bo lahko upnik po dolžnikovem pavšalnem ugovoru proti sklepu o izvršbi na podlagi verodostojne listine pridobil predhodno odredbo, ne da bi mu bilo treba dokazovati nevarnost, da bo sicer uveljavitev terjatve onemogočena ali precej otežena. Upnik bo moral izkazati le, da je dolžnik vložil pavšalen ugovor in predložiti npr. pogodbo z dolžnikom.

Poleg tega bo po novem tako o ugovoru kot o predhodni odredbi odločalo pravdno sodišče, medtem ko je sedaj o prvem odločalo pravdno, o drugi pa izvršilno sodišče.

Predlagatelj ocenjuje, da bo po uveljavitvi predlaganih sprememb upadlo število pavšalnih ugovorov proti sklepu o izvršbi na podlagi verodostojne listine, saj bodo dolžniki ugotovili, da s takimi ugovori zaradi navedenih sprememb ureditve ne morejo zavlačevati izvršbe.

Se s problemom finančne nediscipline soočate tudi v vašem podjetju?

Pravna izterjava dolgov na www.elektronskaIZVRSBA.si.

NAJHITREJŠA IZTERJAVA DOLGOV:>>> elektronskaIZVRSBA.si <<<

Pokličite 24 ur na dan, 7 dni v tednu031 70 90 30
za brezplačni pravni posvet

ali izpolnite obrazec za PRIJAVO TERJATVE

ali pišite na  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ali se dogovorite za sestanek -

pridemo tudi v vaše podjetje!

Ocena BONITETE - IZTERLJIVOSTI dolžnika!
Storitev le za d.o.o. in s.p.:
BREZPLAČNA ocena bonitete
POVPRAŠEVANJE
E: info@ELEKTRONSKAizvrsba.si
O: obrazec za posr.podatkov
ŽELITE IZVEDETI PRVI?

Brezplačne mesečne novosti s področja izterjave dolgov in upravljanja s terjatvami.

Email

Prosimo, da vpišete veljaven e-mail.ZA USPEŠNO IZVRŠBO POTREBEN LE EN DOKUMENT

Za pričetek postopka je potrebna samo ena od naslednjih verodostojnih listin:

  • faktura (izdan račun)
  • menica in ček s protestom oz. povratnim računom,
  • javna listina,
  • izpisek iz poslovnih knjig overjen s strani odg.osebe,
  • listina, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine.
elektronskaIZVRSBA.si - Pravna pisarna d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, p.p. 1516, 2000 Maribor - tel. 031 70 90 30 - e-pošta. info@elektronskaizvrsba.si
splošni pogoji - pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov