elektronska IZVRSBA.si Pravna izterjava dolgov (terjatev, covl, izterjava, dolg, dolg, dolg)!

HITRO - v roku 24 ur uredimo vse potrebno za vložitev predloga izvršbe. Sklep o izvršbi prejmete v 2 dneh!** + 0% PROVIZIJE

UGODNO - že za 24 EUR brez DDV na posamezni izvršilni predlog*. To je VSE, kar plačate nam!

STROKOVNO in KVALITETNO - svetujejo pravniki s pravosodnim izpitom - Pravna pisarna d.o.o.

0% PROVIZIJE oz. brez dodatnih stroškov ob uspešni izterjavi! + Možnost vračila 40,00 EUR mat. stroškov!

NOVOST - pisni obračun plače - podlaga za izvršbo!

BREZPLAČNI pravni nasvet - 031 70 90 30 FAX: 02 620 96 99

ENOSTAVNO - za pričetek izvršbe je dovolj že ena verodostojna listina - zapadli račun ali IOP (izpis odprtih postavk)...

elektronska IZVRSBA.si

Hitro, uspešno in strokovno do vašega denarja! Ukrepajte TAKOJ!
>> T:

031 70 90 30


>> E: info@elektronskaizvrsba.si
elektronska IZVRSBA.si
Pravna izterjava dolgov (terjatev, covl, izterjava, dolg, dolg, dolg)!
5 korakov do izvršbe - izvršba takoj

1. KORAK

izpolnite  obrazec za prijavo terjatve (verodostojne listine ni potrebno prilagati)

2. KORAK

V elektronski obliki ga posredujte na info@elektronskaIZVRSBA.si

3. KORAK

Pomagamo vam vložiti predlog na sodišče v roku 24h ali prej!

4. KORAK

Prejmete sklic za
plačilo sodne takse*

5. KORAK

Sklep o izvršbi prejmete v dveh dneh**
= do pravnomočnega sklepa o izvršbi prej kot v 15 dneh***

* taksa za eno izvršilno sredstvo je 44 EUR
** po navedbah COVL - Centralni oddelek za verodostojno listino - v praksi največ 7 dni
*** v 82% primerov vloženih preko elektronskeIZVRSBA.si

Splošni pogoji za uporabo storitev Elektronskaizvrsba.si

Splošni pogoji

Predmetni Splošni pogoji se nanašajo na svetovanje v okviru spletnega portala www.elektronskaizvrsba.si, katere lastnik je družba Pravna pisarna, d.o.o. (v nadaljevanju izvajalec), Ulica Vita Kraigherja 5, p.p. 1516, 2000 Maribor.

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z relevantno slovensko zakonodajo in mednarodnimi uredbami ter direktivami.

Naročnik
Storitve Elektronskaizvrsba.si so namenjene izključno pravnim osebam, ki se z naročilom storitev seznanjajo in strinjajo s temi Splošnimi pogoji. Naročnik ne more postavljati svojih pogojev ob podajanju naročila ali glede izvedbe storitve, ki so v nasprotju s predmetnimi Splošnimi pogoji. Naročnik mora pri naročilu podati svoje resnične podatke, sicer za nekvalitetno ali napačno izvedeno storitev ni kriv izvajalec. Izvajalec si pridržuje pravico do tožbe naročnika, ki bi z navajanjem napačnih podatkov zlorabljal elektronsko naročanje na kakršenkoli način.
Naročnik se z naročilom storitev hkrati neposredno strinja s sprejemom predmetnih Splošnih pogojev. Tako se izrecno strinja, da izvajalec ne odgovarja za kakršnekoli posledice danih napačnih finančnih informacij oziroma posledice danih zmotnih informacij. Za točnost podatkov danih s strani naročnika, odgovarja izključno naročnik.

Naročilo
Naročilo šteje za sprejeto, ko ga sprejme izvajalec. Vsa oddana naročila bodo potrjena s strani izvajalca prek elektronskega sporočila. Naročnik mora v primeru kakršnihkoli sprememb podatkov, takoj obvestiti izvajalca. Izvajalec si pridržuje pravico, da pred izvedbo naročila postavi naročniku dodatna vprašanja, če so kakšne nejasnosti.

Cene storitve
Vse objavljene cene storitev Elektronskaizvrsba.si so navedene v evro denarni enoti (€). Cene veljajo samo za naročila svetovanja pridobljenega preko spletnega portala Elektronskaizvrsba.si. Cene veljajo do preklica. Pridržujemo si pravico do dnevnih sprememb cen, razen če ni drugače navedeno (primer akcij in posebnih popustov).
Cene ne vsebujejo DDV, ker podjetje, ki nudi storitve ni zavezanec za DDV. Pogoji in cena naročila zadevane storitve so dogovorjene v trenutku, ko izvajalec potrdi naročilo (naročnik prejme elektronsko sporočilo o statusu potrjenega naročila). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za izvajalca kot za naročnika. V primeru, da naročnik storitev zaradi objektivnih dejstev želi odstopiti od navedenega naročila, lahko to pisno preko elektronskega sporočila sporoči v roku 24 ur od prejema potrditve naročila iz strani izvajalca.

Načini plačila in plačilni pogoji
Storitve svetovanja pri storitvah navedenih na Elektronskaizvrsba.si se poravna najkasneje v roku 8 dni po opravljeni storitvi in izstavljenem računu z nakazilom na račun izvajalca.

Rok izvedbe storitve
Rok izvedbe storitve je predvidoma do 72 ur od potrjenega naročila. Izvajalec pa si pridržuje pravico, da naročniku takoj ob prejemu naročila sporoči, da bo rok oprave storitve daljši, če to zahteva narava vprašanja in kompleksnost svetovanja, vendar nikakor daljši od zakonsko predvidenih 30 dni. V nobenem primeru pa se prekoračitev roka ne more šteti kot škoda povzročena naročniku s strani izvajalca. Izvajalec v primeru višje sile ni dolžan opraviti storitve (predvsem naravne nesreče, vojne stavke in drugi dogodki, ki se jih ni mogoče predvideti).

Osebni podatki
Podatki, ki se zahtevajo za opravilo storitve, so podvrženi Zakonu o varovanju osebnih podatkov. S prostovoljno podajo svojih osebnih podatkov, se naročnik izrecno strinja z njihovim podajanjem in potrjuje, da je seznanjen z namenom zbiranja teh podatkov (zgolj za potrebe sprovedbe naročila in podajo odgovora kot storitve).

Osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam in se smatrajo za poslovno skrivnost izvajalca. Iz tega razloga se ne izpisujejo na dokumente ali povezujejo med seboj.

Zagotavljamo vam, da bomo vaše podatke obravnavali zaupno, jih skrbno varovali in v nobenem primeru posredovali ali prodajali tretjim osebam (izjeme v primeru nezakonitega delovanja v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi). Pridobljene podatke bomo uporabljali le za nemoteno izvedbo naročila svetovanja, statistično analizo z namenom izboljšanja delovanja spletnih strani in storitev ter v primeru, če se boste odločili, za pošiljanje elektronskih novic in ponudb. Hkrati z naročilom na storitve, ki so opisane na www.elektronskaizvrsba.si, naročnik hkrati sprejema Splošne pogoje poslovanja Elektronskaizvrsba.si in se strinja z navedenim obsegom obdelave osebnih podatkov.

Odgovornost za škodo
Razen v primeru hude malomarnosti ali goljufivega namena izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo povzročeno naročniku. Nikakor ne more izvajalec odgovarjati za interpretacijo svetovanja ali za posledice uporabe svetovanja.
Izvajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli začasno ustavi ali prekine povezavo z internetno stranjo Elektronskaizvrsba.si zaradi tehničnih razlogov ali razlogov zagotavljanja varnosti storitve.

Reklamacija
Naročnik lahko reklamira svetovanje, če ta nima lastnosti, ki jih je izvajalec izrecno obljubil, kar pa predstavlja predvsem napačno svetovanje ali neizvršitev storitvev obsegu, ki je bila dogovorjena, zaradi nesporazuma. V primeru nesporazuma med naročnikom in izvajalcem se ekipa Elektronskaizvrsba.si zavezuje, da bo napako odpravila s ponovno opravljeno storitvijo, ki je bila predmet naročila.
Svetovanja ni moč reklamirati. V kolikor pa gre za nesporazum glede obsega in načina svetovanja, bo ekipa Elektronskaizvrsba.si skušala nesporazum odpraviti z dopolnitvijo mnenja.
Vračil denarja ni. Lahko pa izdajalec v upravičenih primerih reklamacij izstavi dobropis.

Sodna pristojnost
Spori ki izvirajo iz naslova naročanja storitev opisanih na Elektronskaizvrsba.si se presojajo skladno slovenskemu pravu. Za spore iz predmetnih pogojev prodaje in internetne prodaje izvajalca je pristojno sodišče v Mariboru.

Pridržujemo si pravico do elektronskih napak.

Ocena BONITETE - IZTERLJIVOSTI dolžnika!
Storitev le za d.o.o. in s.p.:
BREZPLAČNA ocena bonitete
POVPRAŠEVANJE
E: info@ELEKTRONSKAizvrsba.si
O: obrazec za posr.podatkov
ŽELITE IZVEDETI PRVI?

Brezplačne mesečne novosti s področja izterjave dolgov in upravljanja s terjatvami.

Email

Prosimo, da vpišete veljaven e-mail.ZA USPEŠNO IZVRŠBO POTREBEN LE EN DOKUMENT

Za pričetek postopka je potrebna samo ena od naslednjih verodostojnih listin:

  • faktura (izdan račun)
  • menica in ček s protestom oz. povratnim računom,
  • javna listina,
  • izpisek iz poslovnih knjig overjen s strani odg.osebe,
  • listina, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine.
elektronskaIZVRSBA.si - Pravna pisarna d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, p.p. 1516, 2000 Maribor - tel. 031 70 90 30 - e-pošta. info@elektronskaizvrsba.si
splošni pogoji - pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov